Rozwój własnej działalności zawsze związany jest z coraz większą ilością obowiązków, które należy wykonać, by firma prosperowała w sposób właściwy. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań i określonych projektów do realizacji firmie zewnętrznej, co pozwala uporać się z nawałem powinności, do realizacji których jesteśmy zobligowani prowadząc działalność. W zakresie outsourcingu usług mieści się więc wsparcie i umożliwienie korzyści płynących z zewnętrznych źródeł, czyli z realizacji zadań przez firmę zewnętrzną.

Jakie rodzaje outsourcingu usług wyszczególniamy?

  • Outsourcing usług księgowych – jest rodzajem outsourcingu stosowanym w kontekście prowadzenia rachunkowości. Przykładem tego typu działań jest zlecenie prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu, czyli agencji, po stronie której leży przygotowanie dokumentacji.
  • Outsourcing handlowy – dotyczy sytuacji, w której działalność handlową zleceniodawcy prowadzi zewnętrzny dział sprzedaży. Niejednokrotnie dysponuje on własnym zapleczem kadrowym i infrastrukturalnym.
  • Outsourcingiem usług produkcyjnych i magazynowych - po stronie zleceniobiorcy, czyli agencji leży część procesu wytworzenia towaru lub zapewnienie obsługi w zakresie logistyki zarówno magazynowej jak i transportowej. Także w aspektach dotyczących miejsca składowania towaru. Firma, która zleca działania nie musi się więc martwić o etapy dostarczania produktu do finalnego odbiorcy, gdyż można zawrzeć w umowie ustalenia, że działania obejmują także usługi logistyczne.
  • Outsourcing usług HR – opiera się na oddelegowaniu całości lub części zadań działu księgowo-personalnego odpowiednio wykwalifikowanym zewnętrznym specjalistom zajmującym się zagadnieniami dotyczącymi zasobów ludzkich.

Jakie korzyści płyną z outsourcingu usług?

  • Redukcja kosztów związanych z czasochłonną samodzielną realizacją zadań, które po przejęciu przez agencję wykonywane są przez nią znacznie efektywniej, gdyż jest ona wyspecjalizowana w danych działaniach.
  • Rozwój biznesu w nowych obszarach ponieważ nie będzie on dłużej ograniczany przez procesy, których mozolność realizacji odciągała uwagę od innych zadań mających na celu rozwój firny.
  • Oszczędność czasu gdyż agencja przejmie wskazane obowiązki, które spowalniały działania firmy ze względu na ich czasochłonność.
  • Nowa perspektywa oceny realizowanych przez firmę projektów. Przyczynia się to do lepszego zrozumienia rynku i trafniejszego odpowiadania na jego zapotrzebowanie, w sposób lepiej dostosowany do realiów branży.

Jakie są wady oraz zalety outsourcingu usług?

Outsourcing usług - wady.

Outsourcing usług może być postrzegany jako forma uzależnienia konkretnych procesów od działań firmy zewnętrznej. W związku z tym istnieje obawa utraty istotnych informacji, ponieważ dostęp do nich ma firma, która takie działania realizuje. Dane te mogą więc być przekazane zleceniodawcy w niepełnej formie.

Kluczową kwestią w uniknięciu opisanej sytuacji jest wybór właściwej agencji. Będzie to gwarancją poprawnej realizacji powierzonych zadań. Powinniśmy zatrudnić takiego dostawcę usług outsourcingowych, który weźmie pełną odpowiedzialność za podjęte czynności. Ważne jest więc doświadczenie agencji. Warto zwrócić uwagę na ilość zrealizowanych dotychczas projektów oraz to, ile czasu agencja istnieje na rynku. Na decyzję wpływ ma także cena usług i posiadane zasoby, dzięki którym mamy pewność, że powierzone firmie zewnętrznej działania zostaną zrealizowane. Znaczenie mają także opinie innych klientów, które naświetlą Ci jak przebiegała współpraca z daną agencją.

Usługi outsourcingowe - zalety.

Niewątpliwą zaletą jest znaczące zmniejszenie kosztów działalności firmy, wynikające z jej większej wydajności, a także rozwoju. Firma, która dobrze prosperuje przynosi wyższe dochody, co jest oczekiwanym rezultatem podejmowanych w tym zakresie działań.

Dochodzi do realnego zwiększenia konkurencyjności firmy na tle innych podmiotów działających w podobnym obszarze, bowiem ma miejsce usprawnienie procesów wpływających bezpośrednio na funkcjonowanie firmy w danej branży. Tej przewagi konkurencyjnej nie sposób bagatelizować. Jest to osiągalne dzięki koncentracji uwagi na kluczowej działalności biznesu, bez konieczności poświęcania czasu zadaniom, w realizacji których odciąża przedsiębiorcę zatrudniona w tym celu agencja.

Warto podkreślić, że agencja, której zlecono określone działania w zakresie outsourcingu usług, daje firmie dostęp do technologii, z której wcześniej nie korzystano, a przede wszystkim agencja dzieli się także swoim know-how, z którego firma może skorzystać. Znaczenie wiedzy eksperckiej jest bardzo duże, gdyż usprawnia to procesy biznesowe. Outsourcing pozwala więc na polepszenie standardów i najwyższą jakość usług. Dzięki niemu możesz zyskać wsparcie z zewnętrznych źródeł, co powoduje zwiększenie oszczędności zarówno w znaczeniu finansowym, jak i w kwestii gospodarowania czasem koniecznym do realizacji określonych zadań.

Outsourcing usług wiąże się także ze znacznym zmniejszeniem wysokość inwestycji. Wynika to z ponoszenia opłat za konkretną zleconą usługę, a nie jak dotychczas niekorzystne inwestowanie w pełną infrastrukturę nowych projektów.