1. Czym się różni umowa o pracę tymczasową od umowy o pracę?

Umowa o pracę tymczasową opiera się o kodeks pracy oraz ustawę o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Charakteryzuje się trójstronnym związkiem między pracownikiem tymczasowym, agencją oraz docelowym pracodawcą – zwanym pracodawcą użytkownikiem. Między umową o pracę tymczasową a umową o pracę występuje kilka różnic. Trzy główne z nich to: okres zawarcia umowy, termin wypowiedzenia oraz naliczanie urlopu wypoczynkowego (patrz pkt. 8, 9 i 10). 

2. Kto jest formalnym pracodawcą wg umowy o pracę tymczasową?

 • Formalnym pracodawcą na umowie o pracę tymczasową jest agencja zatrudnienia.
 • Agencja wskazuje podmiot tzw. pracodawcę użytkownika, na rzecz którego pracownik tymczasowy będzie wykonywać pracę.
 • Pracodawca użytkownik określa warunki pracy m.in.: wynagrodzenie, stanowisko, miejsce oraz czas wykonywania pracy. Nadzoruje również pracę u siebie na miejscu.

Agencja zatrudnienia na podstawie otrzymanej specyfikacji kieruje kandydata na badania wstępne oraz podpisuje z nim wszystkie wymagane dokumenty do podjęcia pracy. W późniejszym czasie rozlicza jego wynagrodzenie.

3. Kto decyduje o proponowanej pracownikowi wysokości wynagrodzenia?

Pracownik tymczasowy zatrudniony jest na podstawie regulaminu wynagrodzenia przyjętego u pracodawcy użytkownika. Dodatkowo w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych znajduje się zapis dotyczący równego traktowania, który gwarantuje przestrzeganie powyższej kwestii. Zatem wysokość wynagrodzenia oraz możliwości jego zmiany w pełni uzależnione są od polityki wynagradzania pracodawcy użytkownika.

4. Czy agencja pobiera prowizję od pracownika tymczasowego?

Agencja zatrudnienia nigdy nie pobiera prowizji z wynagrodzenia pracownika tymczasowego. Korzyścią agencji jest opłata nakładana na pracodawcę za rekrutację oraz obsługę kadrowo-płacową pracownika.

5. Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu?

Termin wypłaty wynagrodzenia pracownika tymczasowego reguluje kodeks pracy. Mówi on, że wypłata nie może zostać dokonana później niż w ciągu pierwszych 10 dni kalendarzowych następnego miesiąca. W praktyce agencje zatrudnienia zlecają wypłatę na koniec tego okresu, tj. dziesiątego.

6. Kto zapewnia ubranie robocze i szkolenia BHP pracownikom tymczasowym?

Odzież roboczą oraz środki do utrzymania ubrania w czystości zapewnia pracodawca użytkownik. Również pracodawca użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia ogólnego z zakresu BHP oraz instruktażu stanowiskowego w pierwszym dniu pracy.

7. Jakie składki są odprowadzane z tytułu umowy o pracę tymczasową?

Przy umowie o pracę tymczasową odprowadzane są dokładnie takie same składki do ZUS, jak przy umowie o pracę tj.: składka emerytalna, chorobowa, rentowa, zdrowotna. Również umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana, a zleceniobiorca posiada prawo przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

8. Na jaki okres zawierana jest umowa o pracę tymczasową?

Agencja zatrudnienia na rzecz jednego pracodawcy może zatrudniać przez okres maksymalnie 18 miesięcy, w ciągu kolejnych 36 miesięcy od 1 dnia zatrudnienia. W związku z tym umowy zawsze będą zawierane na czas określony. W praktyce większość pracodawców preferuje umowy jednomiesięczne, chociaż oczywiście zdarzają się dłuższe.

9. Jak rozliczany jest urlop należny pracownikowi?

Pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni na każde 30 dni pracy. Należy pamiętać, że pracodawca użytkownik nie ma obowiązku udzielić urlopu pracownikowi w ciągu pierwszych 6 miesięcy pracy. W praktyce pracodawcy zazwyczaj rezygnują z tego prawa.

Wysokość wynagrodzenia za dzień urlopu wypoczynkowego liczona jest jako średnie dzienne wynagrodzenie jakie otrzymywał pracownik tymczasowy w ciągu ostatnich 3 miesięcy zatrudnienia.

Niewykorzystany urlop wypłacany jest w formie ekwiwalentu pieniężnego wraz z ostatnią wypłatą.

10. Jaki jest termin wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową?

Termin wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową uzależniony jest od okresu, na jaki została zawarta. Dla umów zawartych do 14 dni okres wypowiedzenia wynosi 3 dni kalendarzowe. W przypadku umów dłuższych niż 14 dni okres wypowiedzenia będzie wynosić zawsze tydzień, a pierwszym dniem wypowiedzenia będzie sobota.

Dla przykładu: pracownik złożył wypowiedzenie w środę 5.10.2016. Okres wypowiedzenia rozpocznie się zatem w sobotę 8.10.2016, natomiast umowa zostanie rozwiązana 15.10.2016. Dla wypowiedzenia zawsze obowiązuje forma pisemna. Wypowiedzenie może zostać złożone zarówno przez pracodawcę jak i pracownika – zawsze w obecności świadka!

Poza tym istnieje możliwość rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym przypadku wymagana jest zgoda obydwu stron.

11. Czy mogę ubezpieczyć członków rodziny pracując wg umowy o pracę tymczasową?

Pracownik tymczasowy może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny w okresie zatrudnienia. W tym celu musi złożyć dodatkowe oświadczenie. Ubezpieczeniu podlegają osoby spokrewnione:

 • małżonek,
 • dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka,
 • wnuk lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę,
 • dziecko obce w ramach rodziny zastępczej,
 • matka,
 • ojciec,
 • macocha,
 • ojczym,
 • babka,
 • dziadek,
 • osoby przysposabiające osoby ubezpieczone,
 • inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.