Nowelizacja prawa wprowadza szereg zmian zarówno po stronie agencji pracy tymczasowej, jak i po stronie pracodawców użytkowników. Zaktualizowane przepisy zaczną obowiązywać od 1 czerwca bieżącego roku. Warto je poznać już teraz, ponieważ niedostosowanie się do nich może skutkować wysokimi karami finansowymi.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 1. Kierowanie osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej

  Nowelizowane przepisy wprost przewidują, że agencje pracy tymczasowej będą uprawnione do kierowania osób niebędących ich pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych (w praktyce na podstawie umów zlecenie, z wyłączeniem możliwości zawierania z takimi osobami umów o dzieło). Odmiennie niż dotychczas dla osób zatrudnionych w ten sposób zastosowanie znajdzie większość przepisów ustawy, w tym ograniczenia czasowe w zatrudnianiu tymczasowym, o czym mowa w dalszej części. Analiza przepisów wskazuje, że w konsekwencji należy spodziewać się wzmożonych działań ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, która poza kontrolą minimalnej stawki godzinowej będzie badała kwestie związane z ukrytym stosunkiem pracy.

 2. Zmiany dotyczące zatrudniania przez agencje pracy tymczasowej osób, z którymi pracodawca użytkownik uprzednio rozwiązał stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

  Nowe przepisy przewidują zakaz zatrudniania przez agencje pracy tymczasowej osób, którym powierzona ma być praca tego samego rodzaju, co praca wykonywana przez wewnętrznego pracownika pracodawcy użytkownika, z którym doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego). Powyższe odnosi się do zwolnień grupowych, jak i do zwolnień indywidualnych realizowanych na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Zakaz został sformułowany znacznie szerszej niż w dotychczasowych przepisach, w których mowa jest o tym samym stanowisku pracy. Inaczej niż dotychczas zakaz odnosi się do obrębu tej samej gminy, w której wykonywana ma być praca. Na pracodawcy użytkowniku spoczywać będzie obowiązek informowania agencji o niewystępowaniu ww. okoliczności, która uniemożliwia zatrudnienie danej osoby. Naruszenie zakazu wiązać się będzie po stronie agencji pracy tymczasowej oraz po stronie pracodawcy użytkownika z grzywną w kwocie od 1.000,00 złotych do 30.000,00 złotych.

 3. Obowiązki pracodawcy użytkownika w zakresie wewnętrznych regulacji dotyczących wynagradzania

  Nowe regulacje przewidują po stronie pracodawców użytkowników obowiązek informowania agencji pracy tymczasowej o swoich wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania etatowych pracowników (regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe), a na wniosek agencji zobowiązują do przedstawiania treści odpowiednich zapisów. Ponadto agencje będą musiały być informowane o zmianach w zakresie wspomnianych regulacji. W założeniu celem tego rozwiązania jest eliminacja dyskryminacji pracowników tymczasowych w stosunku do wewnętrznych pracowników pracodawcy użytkownika.

 4. Sankcje z tytułu zatrudniania pracowników tymczasowych w celu wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej

  Odmiennie niż dotychczas zatrudnienie pracownika tymczasowego do wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie Kodeksu pracy wiązać się będzie z karą grzywny od 1.000,00 złotych do 30.000,00 złotych. Grzywna będzie mogła zostać nałożona zarówno na agencję pracy tymczasowej, jak i na pracodawcę użytkownika.

 5. Nowe zasady dotyczące ograniczeń czasowych w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

  Istotnej zmianie ulegają zasady dotyczące czasowych ograniczeń w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Dotychczasowe regulacje przewidują możliwość kierowania przez agencję pracy tymczasowej tego samego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy u danego pracodawcy użytkownika przez okres do 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. W rezultacie ten sam pracownik może być kierowany przez kolejne agencje pracy tymczasowej do wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika (na okres do 18 miesięcy liczonych w odniesieniu do każdej agencji z osobna). Wspomniane okresy będą liczone na nowo począwszy od dnia 1 czerwca 2017 roku.

  Zmiany zakładają następujące rozwiązania:

  • W ciągu kolejnych 36 miesięcy dany pracownik tymczasowy nie będzie mógł świadczyć pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy bez względu na to, czy w tym okresie do pracy tymczasowej skieruje go jedna, czy więcej agencji pracy tymczasowej. Zatem jeżeli dojdzie np. do sytuacji, w której ten sam pracownik tymczasowy będzie zatrudniony przez agencję „A” przez 6 miesięcy, przez agencję „B” przez 6 miesięcy oraz przez agencję „C” przez 6 miesięcy i w powyższym okresie będzie świadczył pracę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika bez przerw w zatrudnieniu, wówczas przed upływem kolejnych 18 miesięcy nie będzie mógł dla niego pracować za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

  • Inaczej niż dotychczas do powyższych okresów wlicza się również okres wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych.

  • Przekroczenie wspomnianych okresów wiązać się będzie zarówno po stronie agencji pracy tymczasowej, jak i po stronie pracodawców użytkowników z sankcją w postaci grzywny od 1.000,00 złotych do 30.000,00 złotych.

  • Aby zapobiec przekraczaniu wspomnianych okresów, zanim agencje pracy tymczasowej zatrudnią daną osobę, będą zobowiązane do ustalenia dotychczasowego łącznego okresu zatrudnienia takiej osoby na rzecz danego pracodawcy użytkownika (dotyczy to zarówno zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak i umów prawa cywilnego). W tym celu konieczne będzie uzyskiwanie od kandydatów świadectw pracy oraz oświadczeń/zaświadczeń dotyczących zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

  • Co więcej, na każdym pracodawcy użytkowniku spoczywać będzie obowiązek prowadzenia ewidencji osób, które wykonują na jego rzecz pracę tymczasową (dotyczy to zarówno zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak i umów prawa cywilnego). W treści ewidencji konieczne będzie zamieszczanie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania pracy przez danego pracownika tymczasowego. Konieczne będzie przechowywanie ewidencji przez okres jej prowadzenia i przez okres następnych 36 miesięcy. Dla każdego pracownika tymczasowego konieczne będzie prowadzenie odrębnej ewidencji.

 6. Zatrudnienie tymczasowe kobiet w ciąży

  Począwszy od dnia 1 czerwca 2017 roku do kobiet zatrudnionych w ramach pracy tymczasowej (wyłącznie na podstawie umów o pracę), zastosowanie będzie miał art. 177 § 3 Kodeksu pracy. Oznacza to, że umowa o pracę tymczasową zawarta z pracownicą w ciąży, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży będzie ulegała automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Zasada te będzie jednak dotyczyła pracownic mających co najmniej 2-miesięczny okres skierowania przez daną agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej. Zgodnie z założeniem ustawodawcy celem tego rozwiązania jest zrównanie sytuacji kobiet w ciąży zatrudnionych w ramach pracy tymczasowej z pracownicami zatrudnionym na podstawie Kodeksu pracy.

 7. Zmiany dotyczące urlopów oraz ekwiwalentów urlopowych 

  • Zmianie ulegną zasady dotyczące obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie to będzie obliczane w oparciu o wynagrodzenie faktycznie wypłacone pracownikowi tymczasowemu w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

  • Dla potrzeb obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynagrodzenie z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu będzie stanowić podstawę do ustalania wynagrodzenia za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

  • Dla pracodawców użytkowników, którzy będą uniemożliwiali pracownikom tymczasowym wykorzystanie urlopu ustawodawca przewidział sankcję w postaci grzywny od 1.000,00 złotych do 30.000,00 złotych.

 8. Pozostałe zagadnienia

  • Zaniechanie pracodawcy użytkownika w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników tymczasowych będzie skutkowało sankcją grzywny od 1.000,00 złotych do 30.000,00 złotych.

  • Po stronie pracodawców użytkowników korzystających z pracowników tymczasowych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, istnieć będzie obowiązek prowadzenia ewidencji godzin wykonywania usług (ma to związek z wprowadzoną z dniem 1 styczna 2017 roku minimalną stawką godzinową za godzinę wykonywania zlecenia – obecnie 13 złotych brutto).